Calefacció per sòl radiant

La calefacció per sòl radiant és el sistema més avançat de calefacció, oferint un confort òptim al temps que ofereix la possibilitat de treballar en combinació amb dues fonts d'energia, la de la producció calorífica a través d'una caldera convencional i aprofitant l'energia solar.nergía solar.

Degut al seu eficient sistema de funcionament, la calefacció per sòl radiant permet estalvis del 25-30% d'energia, percentatge que s'incrementa quan treballa amb sistemes d'energia solar amb gran poder de captació i a través de l'automatizació i regulació en combinació de sondes de temperatura y d'equips d'alt rendimient, que aprofiten al màxim l'energia solar i ajuden a evitar sobreescalfaments o congelacions en el circuit caloportador de les plaques.

La calefacció por sòl radiant afavoreix el medi ambient, sobretot quan treballa amb energia solar, però també té unes excel·lents aventatges per la salut. Es instal·lar sota tot tipus de superfícies, incloent parquet, a més, l'evolució dels materials ha permès degut a las diferents ofertes reduir l'alçada de col·locació a límits insospitats fa poc anys.

El sòl radiant ofereix una total llibertad per la decoració d'interiors ja que no hi ha elements visibles (és una calefacció invisible), l'espai habitable que ofereix aquest sistema es major al no existir elements calefactors visibles i molt important, la desaparició del risc de cremades i cops degut al contacte emb els emisors.

El sòl radiant és molt segur ja que no conté enllaços, ja que tots els seus circuits comencen i acaben en col·lectors, això i la qualitat del tub que assegura absències d'avaries. En comparació amb altres sistemes que empren tubs de metall units per numerosos enllaços lo que fa que siguin molt més propensos a patir avaries, lo que porta a un major cost de manteniment  i una menor sensació de seguretat en la instal·lació.

Més aplicacions.- Calefacció de volums amb grans altures: a diferència d'altres sistemes, la calor es distribueix fins una alçada màxima de 2.5 metres, això resulta ideal per la calefacció de grans volums essent el sistema més eficaç en naus industrials, esglésies, poliesportius, auditoris, etc.

Calefacció de piscines: gràcies a n'aquest sistema s'evita el flux d'aigua calenta que entra en el vas, degut a això es redueix al mínim l'evaporació de l'aigua, que és la major font de pèrdues de calor en una piscina. A part d'això també s'empra el sòl radiant per calefactar el sòl que envolta al vas de la piscina, lo que produeix una agradable sensació al trepitjar amb els peus descalços.

El sòl radiant consisteix en la introducció de calor en el sòl deixant que la radiació climatitzi l'estància. Aquest sistema de calefacció és una evolució d'una primitiva tècnica romana anomenada ¨Hipocasus¨ que consistia en la construcció de canals per sota del sòl pels quals circulava aire calent.

En la actualitat el principi de funcionamient és molt semblant però s'ha canviat el flux caloportador, reemplaçant l'aire per aigua que és conduïda a través de canonades de polietilè reticulat.

El sòl radiant és un sistema de calefacció a baixa temperatura, el tancament és el que irradia calor, ja que l'element calefactor està incorporat en el sòl. Una bona instal·lació de sòl radiant ocupa la major part de la superfície del sòl, lo que provoca una correcta distribució de calor en tots els punts de l'estància calefactada.

Una instalació de sòl radiant consta de:

 • Element calefactor (canonada de polietilè reticulat).
 • Capa de recobriment.
 • Aïllament tèrmic.
 • Dispositius de regulació i control.

Els tubs es col·loquen entre tres y cinc centímetres por sota del sòl amb separacions que oscil·len entre deu i trenta centímetres entre ells. Fent circular per aquests tubs aigua a unes temperatures compreses entre 35 y 45ºC per a que el sòl es mantingui a una temperatura compresa entre 20 y 28ºC i el seu ambient a una temperatura de confort de entre 18 y 22ºC.

AVANTATGES DEL SÒL RADIANT

DISSENY:

Aquest sistema permet una lliure elecció de sòls per la seva vivenda.

 • El sòl radiant ofereix una total libertat per la decoració d'interiors ja que no hi ha elements emisors visibles (és una calefacció invisible).
 • L'espai habitable que ofereix aquest sistema es major al no existir elements calefactors visibles.
 • Desaparició del risc de cremades i cops degut al contacte amb els emisors.

SALUDABLE:

 • Sense renous, calefacció silenciosa degut a la baixa velocitat a la que circula el flux calefactor.
 • No existeixen moviments d'aire: degut a la baixa temperatura de la emisora de calor (el sòl té una temperatura inferior a 30ºC) resulta imperceptible l'ascens de l'aire calent. Aquesta absència de movimient d'aire redueix notablement el movimient de pols i per tant un espai habitable más higiènic.
 • No hi ha acumulació de polsim cremat i no se resseca l'ambient.
 • És el sistema de calefacció que millor s'ajusta al perfil òptim de temperatures del cos humà. La temperatura de l'aire a l'alçada del cap és lleugerament inferior a la temperatura de l'aire a l'alçada dels peus, lo que produeix una major sensació de confort per part de l'usuari.
 • Tot  l'habitacle està a la temperatura òptima: l'emisor es tot el sòl de l'àrea a calefactar, això comporta una temperatura ambient uniforme.
 • Per tot això, el sòl radiant està especialment recomanat per hospitals, guarderies, residències de persones majors, persones amb problemes respiratoris ja que evita la formació de pols i no altera l'humitat de l'ambient.

 

ADAPTACIÓ D'AQUEST SISTEMA A MOLTS DIFERENTS PROJECTES

 • Calefacció de volums amb grans alçades: a diferència d'altres sistemes, el calor es distribueix fins una alçada màxima de 2.5 metres, això resulta ideal per la calefacció de grands volums essent el sistema més eficaç en naus industrials, esglèsies, polesportius, auditoris, etc.
 • Calefacció de piscines: gràcies a n'aquest sistema s'evita el flux d'aigua calenta que entra en el vas, degut a això es redueix al mínim l'evaporació de l'aigua, que és la major font de pèrdues de calor en una piscina.
 • A part d'això també s'empra el sòl radiant per calefactar el sòl que envolta al vas de la piscina, lo que produeix una agradable sensació al trepitjar amb els peus descalços.
 • El sòl radiant ofereix múltiples personalitats en quan a l'adaptació del generador tèrmic que empra, degut a la baixa temperatura que requereix la instal·lació se pot combinar amb sistemes de panells solars o altres fonts d'energia alternatives, per lo que també té una avantage ecològica.
 • Las canonades emprades en el circuit estan formades por un material que no és atacat por la corrosió, essent compatible amb la calç, el guix, el formigó, … a més la dilatació del tub degut a les temperatures, no perjudica al paviment.

 

SISTEMA MÉS ECONÒMIC
 

Estalvi energètic: Al calefactar mitjançant altres sistemes, la temperatura de las zones elevades del local és major, com a  resultat de ser major el factor de convecció, és a dir, la major velocitat d'ascens de les capes d'aire calent.

Per contra, la calefacció per sòl radiant concentra l'aportació calorífica allà on la percep l'usuari.

Això origina un estalvi energètic important, superior a un 10% en una vivenda en front a una calefacció por radiadors.

També disminueix les pèrdues de calor en la caldera i en els conductes a causa d'una menor temperatura de  l'aigua en el circuit.

També suposa un estalvi energètic degut a la capacitat que té aquest sistema a la seva possibilitat d'adaptació a generadors tèrmics mitjaçant fonts d'energia alternatives com pot ser l'energia solar tèrmica, recuperadors de xemeneies, calderes de carbó y llenya, calor residual de procesos industrials, aigües termals, bomba de calor, etc. (veure apartat desenvolupat de fonts de calor)

Millora de l'aïllament de l'estància calefactada: es redueixen les pèrdues energètiques i per tant es produeix un estalvi energètic.

Sense necessitat de manteniment ni reparacions: el sistema de calefacció per sòl radiant és el sistema més fiable en aquest aspecte, ja que l'usuari s'oblida de les reparacions i el manteniment des del moment de la instal·lació.

Tampoc s'ha de preocupar per el pintat de cap element ja que és un sistema invisible.

Qualitat-preu: tot i què en un principi el sistema radiant pot parèixer un poc car, en realitat té un preu molt competitiu en front a altres sistemes, tinguent en compte una sèrie de factors:

 • La seguretat i confiança que ofereix en front a altres sistemes degut a la absència d'avariess i manteniment  i la seva llarga duració.
 • L'estalvi energètic a causa de las qualitats d'aquest sistema i la seva adaptació a fonts d'energia amb alt rendimient.
 • El grau de confort: “peus calents, cap fred” i distribució uniforme del calor per tota la superficie calefactada.
 • L'aïllament addicional aportat: això suposa una menor pèrdua de calor a través dels tancaments.
 • El preu del manteniment i la factura anual es zero perquè no precisa de manteniment.

Aïllament:

en la instal·lació del sòl radiante s'aporta un aïllament extra a la estància calefactada que disminueix notablement las pèrdues térmiques i redueix els sorolls.

 

No dubti en contactar amb nosaltres per qualsevol consulta o presupost sense compromís, als telèfons 971 581 844 - 653 820 868 (Miquel) – 653 820 869 (Joan), o través del correu electrònic info@fontaneriasesaigos.com

Share this
X